داستان راستان!

داستان مطابقت تست‌های کنکور با دوره ۶ بعدی تیک!

درصد مشابهت ۱۰۰-۹۵٪
درصد مشابهت ۹۵-۸۰٪
درصد مشابهت ۸۰-۶۰ ٪
درصد مشابهت ۰٪

فیزیک

تست ۲۰۶ فیزیک ۱۴۰۰
تست ۲۰۷ فیزیک ۱۴۰۰
تست ۲۰۸ فیزیک ۱۴۰۰
تست ۲۰۹ فیزیک ۱۴۰۰
تست ۲۱۰ فیزیک ۱۴۰۰
تست ۲۱۱ فیزیک ۱۴۰۰
تست ۲۱۲ فیزیک ۱۴۰۰
ادامه تست‌ها به زودی...
مطابق
معادل
مطابق
معادل
مطابق
مطابق
مشابه

ریــاضی

تست ۱۲۸ ریاضی ۱۴۰۰
تست ۱۲۹ ریاضی ۱۴۰۰
تست ۱۳۰ ریاضی ۱۴۰۰
تست ۱۳۱ ریاضی ۱۴۰۰
تست ۱۳۲ ریاضی ۱۴۰۰
مشابه
معادل
مطابق
مطابق
مطابق